top of page

מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש והתקנון של אתר דומינה קים:
מטרת מדיניות פרטיות זו, (להלן או מדיניות הפרטיות או תנאי שימוש או תקנון) הינה להבהיר את הכללים באתר. בלחיצה על כפתור "אני מסכים" הינך מסכים לכללים אלו. כל התנהגות בניגוד לכללים המפורטים בתקנון זה תחשב כהפרה. למען הפרטיות ולמען הזכויות השמורות לדומינה קים, הינך נדרש לציית לכללים. לשם נוחות בלבד, מנוסח תקנון זה בלשון זכר יחיד, אך מתייחס לשני המינים יחדיו, ליחיד ו/או לרבים.  
 
חלק כללי:
אף סעיף אינו בא להחסיר מסעיף קודם, וכל סעיף יוסיף לסעיף אחר ולא יגרע ממנו בשום דרך או צורה.
כותרות
הגדרות:
אתר- כניסה בין באמצעות מחשב ובין פתיחתו דרך הסלולארי.
הינך – גולש זכר, נקבה, יחיד, רבים. בין בצורה ישירה ובין באמצעות אחר – אדם או תאגיד.
כללים – כל המפורט בתקנון זה ללא יוצא מן הכלל, כולל כותרות והקדמות.
כפתור הסכמה- בלחיצה על הכפתור הינך מאשר כי קראת את כל האמור בתקנון זה, הינך מסכים לכך, מאשר האמור ומתחייב לנהוג בהתאם לתנאי השימוש.
אי הסכמה – יובהר ויודגש כי אם אינך מסכים לתנאי כלשהו המפורט בכללים, בין במפורש ובין במשתמע, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר. 
הפרה – כל אי ציות להוראה מתקנון זה תחשב כהפרה ותהווה עילה לתביעה. 
הפרה יסודית – סעיפים 1, 2.1, 3, 6, 7.1, 7.3, 8.4, 9.1, 10, 11.3. 12. הינם סעיפים מהותיים בתקנון זה, הפרתם תיחשב כהפרה יסודית אשר תשמש כעילה לתביעה.

1.    תקנון:
1.1    תקנון זה שייך באופן בלעדי לדומינה קים בלבד, על תקנון זה חלות זכויות יוצרים. אינך מאושר לעשות שימוש כלשהי בתקנון, כל שימוש בתקנון זה, מלבד קריאתו, יהווה הפרת זכויות יוצרים וישמש עילה לתביעה. הוראות תקנון זה מחייבות כל גולש באתר, הוראות התקנון יחולו מרגע פרסומן, הזכות לשנות/ להוסיף/ להחסיר הוראה/ות מהתקנון שמורה לדומינה קים, בכל זמן נתון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ותחול על כל גולש בהתאם לשינוי. 

 

 

2.    השימוש באתר:
2.1    יובהר ויודגש כי באתר מפורסמים תכנים שאינם מתאימים לכל הגילאים. הכניסה מתחת לגיל 18 אסורה בהחלט. כל כניסה מתחת לגיל זה תשמש כהפרה יסודית של תקנון זה. 
2.2    באתר מפורסמים תכנים שעלולים להתפרש לחלק מהציבור, כתכנים קשים לצפייה, אם נדמה לך שאתה שייך לחלק זה בציבור, אל לך לעשות שימוש בתכני האתר. 
2.3    באתר מפורסמים תכנים אשר עלולים להתפרש כפוגעניים או מעליבים, אם הינך מוצא את עצמך חש כך בעקבות צפייה בתכנים, הינך נדרש להפסיק לעשות שימוש באתר, כל שימוש הינו על אחריותך הבלעדית. 
2.4    הזכות למנוע השתתפות, בין חלקית ובין מלאה, בין זמנית ובין לצמיתות שמורה לדומינה קים. היא רשאית לסגור אפשרות כניסה של גולש ללא הסברים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כניסת גולש שנחסם, בשם משתמש אחר, תהווה הפרה של הכללים והדבר ישמש כעילה לתביעה.
2.5    כל צפייה באתר בניגוד לאמור בסעיף 2 על תתי סעיפיו, לא רק שהינה באחריותו הבלעדית של הגולש, ואין ולא תהיה לך או למי מטעמך בהווה או בעתיד דרישה כלשהי לדומינה קים, יתרה מכך כפי שהובהר והדגש, הצפייה אסורה בהחלט ודומינה קים היא אשר תוכל לתבוע הפרה במידה וצפית בניגוד לסעיף 2 על תתי סעיפיו.

3.    הפרת זכויות יוצרים:  
3.1    כל המפרסם באתר, לרבות לוגו וכל המפורט בהמשך הינו סוד מסחרי של דומינה קים. על כל המפורסם באתר חלים זכויות יוצרים וקניין רוחני של דומינה קים בלבד. כל התכנים, התמונות, הסרטונים, הכתוביות, המאמרים, הטקסטים השם המסחרי ושמות הניתנים לכל דבר באתר. בנוסף, עיצוב האתר, בין בחיצוניותו ובין בדרך הפעלתו לרבות: תוכנות יישומים, קבצים, גרפיקה, קודים  וכל דבר כלשהו הקיים ונמצא באתר ולא פורט בו, שייכים באופן בלעדי לדומינה קים והינם רכושה וקניינה הבלעדי. חל איסור מוחלט: לפרסם, לשכפל, להעתיק, לצלם, להציג, לשדר, להפיץ, למסור, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לערוך, לעבד, ליצור יצירות נגזרות. בנוסף אין למכור, להשתמש, להשכיר או לעשות שימוש מסחרי כלשהי בין בעצמך ובין באמצעות צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין באמצעים אלקטרוניים, ובין בדיו מודפס, אמצעי צילום, הקלטה, וידאו, דיסק, דיסקט, טלפון, אמצעים מכאניים או ממוחשבים בשום דרך ובשום צורה. הפרת סעיף זה תהווה כהפרה יסודית ותשמש עילה לתביעה בהתאם לחוק זכויות יוצרים התשס"ח – 2007, החוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), תש"ס– 1999, חוק יסוד חופש העיסוק תשנ"ד -1994, חוק עוולות מסחריות התשנ"ט – 1999 וחוקים נוספים.

 

4.    קישורים לאתרים נוספים:
4.1    באתר של דומינה קים ייתכנו הפניות/ קישורים לאתרים נוספים. מובהר ומוסכם בזאת כי אין בהפניה כל המלצה לאתר כלשהו. דומינה קים אינה אחראית על תכני האתר המופנה, ואינה מפקחת על תכניו. אין לה כל קשר לאמור ולמפורסם באתר המפונה, ואין לה כל הסכמה או מעורבות כלשהי בתוכן המפורסם בו. אין לה כל קשר לאמינות האתר, לעדכניותו, לחוקיותו ולמדיניות הפרטיות הנהוגה בו. ייתכן ותכני האתר המופנה יהיו מנוגדים לצרכיך, עליך לדעת כי לחיצה על הקישור הינה באחריותך בלבד, וכל תוצאה שתגרם מכניסה לאתר המופנה אין לה כל קשר ישיר או עקיף  לדומינה קים. 

5.    פרסומות:
5.1    מובהר כי לדומינה קים קיימת הזכות לפרסם באתרה. דומינה קים רשאית להעלות דברי פרסומת הקשורים אליה ישירות ושאינם קשורים אליה, בין בתשלום ובין שלא. כל עניין הפרסומת אינו קשור בשום אופן או צורה לגולשים. לדומינה קים הזכות הבלעדית והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לפרסם דבר מה, מוצר או שירות, או להסיר פרסום והכל כאמור נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
5.2    יובהר כי אין בפרסום הצעה או ייעוץ בגין דבר הפרסומת. אין בפרסום משום המלצה או עידוד או שכנוע לרכוש דבר מה, מוצר או שירות. אין בפרסום להוות תחליף לחוות דעת מכל סוג, או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. אין לראות בפרסום פניה כלשהי מאת דומינה קים לגולש. הפרסום מעיד אך ורק על עצם פרסומו, וכאמור אין לדומינה קים כל אחריות בגינו בצורה ישירה או עקיפה. 
5.3    יובהר ויודגש כי דומינה קים אינה אחראית בשום צורה על פרסומות המופיעות באתר. כל תוכן פרסומי, הן תוכנו, הן מהימנותו הינו באחריות המפרסם בלבד על אף אם קיבל את אישורה של דומינה קים. הזכות שמורה לדומינה קים לבטל/ למחוק/ להסיר פרסומת בגין כל סיבה שתראה לנכון, והכל כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.    תגובות:
6.1    מובהר כי חל איסור חמור להעלות תכנים פוגעניים לאתר וביניהם תגובות: משפילות, גזעניות, מבזות, פוגעות, מטרידות, מפלות או כל תגובה או תוכן אשור עלולים להתפרש כתגובה לא ניאותה. חל איסור חמור להעלות קישורים או הפניות לאתרים אחרים מכל סוג או תוכן. יובהר ויודגש כי  חל איסור חמור להעלות תמונות/ סרטונים/ וידאו קולי/ אודיו או כל דבר היוצא מכך לאתר. יובהר כי הפרת סעיף זה תיחשב כהפרה מהותית ולדומינה קים שמורה הזכות להסירך לצמיתות מהאתר במידה והפרת סעיף זה, בנוסף לזכותה להסיר כל תוכן.
6.2     במידה ואהבת תוכן מסוים אשר צפית בו הינך מוזמן לעשות לייק ולכתוב תגובה מכובדת, באם זהו רצונך. במידה ובחרת להגיב עליך לקחת בחשבון כי תגובתך חשופה לגולשים אחרים אשר יכולים לראות את שם המשתמש שבחרת, ולקרוא את תגובתך. 

6.3    בתגובתך חל איסור מוחלט לתייג אנשים שהינך מכיר או שאינך מכיר, בנוסף חל איסור מוחלט להעלות תגובה פוגענית, מזלזלת, גזענית, מפלה או כל תגובה העלולה להתפרש בעיני צד כלשהי כתגובה שאינה הולמת. בין אם היא נאמרת כלפי צדדים שלישיים ובין אם כלפי אתרה של דומינה קים או חלילה כנגדה. חל איסור להשתמש בשפה בוטה, לקלל, לרמוז דברים או לעשות כל דבר הנוגד תקנון זה או אסור בהתאם לכל דין. 
6.4    יובהר ויודגש כי לדומינה קים שמורה הזכות להסיר תכנים של גולש. כל תוכן שתמצא אותו דומינה קים פוגעני, מזלזל, גזעני, משפיל או שאינה נאות היא רשאית להסירו. והכל לפי ראות עיניה.  הדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי ללא צורך בהסברים. בנוסף, רשאית דומינה קים להסיר את הגולש עצמו בעקבות תוכן שמצאה אותו כתוכן פוגעני או שהינו תוכן אשר עובר על אחד הכללים בתקנון זה, או אשר מהווה הפרה של כל דין, או שאינו מתאים לפי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה שהיא.  כמובן, שחסימת הגולש תהיה ללא החזר כספי, כפי המוסבר בסעיף 7.6. 
6.5    יובהר ויודגש כי דומינה קים אינה אחראית לתגובות המועלות ע"י גולשים. לתוכנם, לאמתותם, למהימנותם ובכלל זה אינה אחראית כלפי צד שלישי בגין תכנים שהעלו כנגדו או שנפגע מהם. במידה ופעלת בניגוד לכללים אלו ובחרת להעלות תוכן אסור כלשהו, תידרש לשפות את דומינה קים בגין כל נזק שיווצר לה או עלול להיווצר בגין העלאת התכנים מטעמך או מטעם צד שלישי מטעמך. 

7.    רכישה:
7.1    מובהר ומוסכם כי כל רכישה באתר, בין ברכישת תוכן, בין ברכישת מוצר ובין ברכישת שירות הינם לשימוש אישי בלבד והינם על אחריות הרוכש בלבד. 
7.2    ישנן שתי אפשרויות לרכישה באתר. לגולש תינתן האפשרות לרכוש מנוי "סילבר" או מנוי "גולד". מנוי סילבר הינו מנוי על בסיס חודשי. סכום המנויים מופיע באתר ולדומינה קים ישנה הזכות לשנותם מעת לעת כראות עיניה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי אין חידוש אוטומטי מידי 
חודש בחודשו. רכישת המנוי הינה לחודש אחד בלבד. בתום החודש המנוי ננעל ובאפשרותך לרכוש פעם נוספת. במנוי סילבר ניתן לצפות בתמונות ובפוסטים אשר מתחדשים בהתאם לשיקול דעתה של דומינה קים. במנוי גולד ניתן לצפות בתמונות פוסטים מרובים יותר או שונים בנוסף ייתכן ויתווספו למנוי זה סרטונים, הכל כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של דומינה קים.
7.3    יובהר ויודגש כי הוספת תכנים הן במנוי סילבר והן במנוי גולד, ניתנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דומינה קים. אין סך תמונות כלשהו ואין הבטחה להעלאת תמונות בזמנים שונים. דומינה קים והיא לבדה תחליט אם ברצונה להעלות תמונות, ואם כן מתי וכמה. לא קיימת חובה להעלאת תמונות והכל בכפוף לשיקולה הבלעדי של דומינה קים. 
7.4    יובהר כי קניית המנוי הינה עבור התבוננות בתמונות/ בסרטונים/ בתכנים בלבד ולא עבור רכישתם. כאמור בסעיף 3 חל איסור מוחלט "לצלם מסך" או להעתיק תמונות ולעשות בהם שימוש מאוחר יותר. מותרת אך ורק הצפייה בתמונות, בסרטונים ובתכנים וזאת כל עוד הנך מנוי.  


7.5    כל רכישה תתאפשר אך ורק לאחר הרשמה לאתר, בהרשמה הינך נדרש למלא שם משתמש וסיסמא. שם המשתמש והסיסמא הינם בלעדיים עבורך, אסור להעבירם והינם יהיו לשימושך הפרטי והאישי בלבד. 
7.6    יובהר כי לאחר הזמנתך וקנייתך את המנוי לא קיימת אפשרות ביטול. שכן המדובר בתוכן דיגיטלי ובשל כך, אינך יכול להזמין מנוי, להיחשף לכל התמונות ושאר המדיה הווירטואלית המופיעה שם ואז לבקש לבטל. במידה והינך שוקל את כדאיות העסקה, אנא אל תבצע את ההזמנה עד שתהיה בטוח לחלוטין. 
7.7    יובהר ויודגש כי אע"פ שברכישתך אחד מן המנויים לעיל, הינך מקבל חודש ימים של צפיות בתמונות או סרטונים, התשלום הינו עבור הרגע הראשון. כלומר בהרשמתך ובתשלומך הינך מקבל היחשפות לתמונות. עבור תמונות אלו, שנחשפת אליהם במיידית, שילמת את המנוי. התמונות שיועלו בהמשך הינם דרכה של דומינה קים לפנק את לקוחותיה. 

 

8.    פרטיות:
8.1    לאחר ההרשמה לאתר, תוכל לבצע את אחת מאפשרויות הרכישה המעניינות אותך. לפני כן, עליך לדעת כמה דברים בנוגע לפרטיותך:
8.2    האתר עושה שימוש בקבצי cookies  ובשל כך כתובת האיי.פי שלך יכולה להישמר במאגר. במידה ואינך רוצה זאת ראה סעיף 9 על תתי סעיפיו וסעיף 9.5
8.3    ברגע שהינך מבצע את ההזמנה ועד שעה לאחר מכן נשלחת לכתובת המייל שמילאת בהרשמה הודעת אישור תשלום עם המנוי שבחרת והסכום אותו שילמת. במידה והינה רוצה קבלה נוספת מעבר לקבלת אישור התשלום, הינך נדרש לשלוח מייל לכתובת המייל המופיעה באתר, וקבלה נוספת תישלח אליך עד 3 ימי עסקים. 
8.4    בהסכמתך, הינך מסכים לקבל דברי פרסומת מדומינה קים. לחיצה על כפתור הסכמה ורישומך לאתר מעידים על הסכמתך המפורשת לקבלת דבר פרסומת כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (הידוע בכינוי "חוק הספאם").  יובהר כי ייתכן ולעיתים תצא דומינה קים בפרסומות או הודעות, לימים/ שעות ספורות ובשל כך, דבר הפרסומת ישלח אליך לכתובת מייל/ טלפון נייד אשר מסרת בהרשמתך. במידה ואינך מעוניין לקבל הודעות אלו תוכל לשלוח הודעה למייל אשר מופיע באתר, על סירובך ובקשה להוציאך מקבלת הפרסומות. יובהר כי סירובך יכול ויעשה בכל עת ללא הגבלת זמן.
8.5    פרטי המידע אשר הינך מוסר מרצונך וממלא באתר, הכוללים שם, מען ודרכי התקשרות, יישמרו בצורה מאובטחת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. 
8.6    טרם הרכישה באתר, עליך לדעת כי דומינה קים מבצעת את מערכת הסליקה דרך חברת סליקה, אשר מערכת הסליקה שלה עומדת בתקן המחמיר PCI-DSS LEVEL 1 לאבטחת כרטיסי אשראי ובעלת 

תעודת SSL וכלל התקשורת בה מאובטחת. המערכת תומכת בתקן EMV ובעלת יכולת התחברות למכשירי PinPad לביצוע עסקת EMV.
8.7    בהתאם לכך פרטי האשראי אינם נשמרים באתר דומינה קים, פרטי האשראי מועברים ישירות לחברת האשראי אשר מבצעת את הסליקה, באופן מוצפן בהתאם לחובות ולתקנים החלים עליה. בהתאם לאמור בסעיף 8.7 דומינה קים לא תהא אחראית לאף נזק שעלול להיגרם או ייגרם כתוצאה משימוש בכרטיס האשראי. 

9.    מידע:
9.1    יובהר כי בלחיצה על כפתור אני מסכים, הינך מאפשר לאתר דומינה קים לעשות שימוש במידע אשר נאסף עליך באופן אוטומטי דרך האתר. לרבות מידע שהצטבר דרך פרטים שמסרת או דרך השימוש באתר. המידע נועד על מנת לשפר את תוכן האתר או חיצוניותו ולהפוך את הגלישה בו לנעימה יותר. 
9.2    בנוסף רשאית דומינה קים לעשות שימוש במידע שהצטבר למטרות סטטיסטיות ולצורכה האישי בכדי להתאים את המוצע באתר בהתאם לדירוג תכנים ולדעת מהם התכנים הנצפים והאהובים ביותר. יובהר כי פרטיך האישיים לא יפורסמו.
9.3    יובהר כי ייתכן ואתרה של דומינה קים ישתמש ב cookies לצורך תפעול תקין ושוטף. בעזרת קבצי cookies ניתן לאסוף מידע אנונימי בנוגע לצרכי גלישה, אבטחת מידע וכיוצא בזה. בעזרת השימוש ב cookies ניתן להתאים את תוכן האתר להעדפותיך האישיות ובכך להקל את השימוש באתר בצורה נעימה יותר. 
9.4    ייתכן כי באמצעות cookies אשר נאגר בצורה אוטומטית, יאסוף האתר מידע לצורך הצגת מודעות שהינו חושב שיתאימו לך. יובהר כי אין בהצגת מודעות אלו הצעה או שכנוע מאת דומינה קים לרכוש מוצר או שירות והכל בהתאם לשיקול דעתך העצמאי. סעיף 5 על תתי סעיפיו יכול גם בסעיף זה.
9.5    במידה ואינך רוצה שימוש כלשהו ב cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות דפדפן האינטרנט אצלך בלבד. לדומינה קים אין קשר לזה.
9.6    יובהר כי דומינה קים תשמור את פרטיך ותפעל באמצעים המקובלים לעשות זאת. מסירת פרטיך לצדדים שלישיים תהיה רק במקרה של צו שיפוטי המורה לדומינה קים למסור את המידע באתרה. או במקרה של תביעה/ דרישה/ טענה או הליכים משפטיים המתנהלים בינך לבין דומינה קים. או במקרה בו המשתמש הפר בצורה גסה תקנון זה, או עבר עבירה חמורה באתרה של דומינה קים, לרבות הוראות כל דין, והינו נדרש למצות את הדין. או בכל מקרה אחר בו סבורה דומינה קים כי מסירת המידע הכרחית למניעת נזק חמור עבורה.

10.    הגבלת אחריות:
10.1    בלחיצה על כפתור ההסכמה, הינך מצהיר בזאת כי הינך האחראי הבלעדי לכל שימוש שהינך בוחר לעשות באתר, לרבות קראית תכנים, קניית מוצר/ שירות, צפייה בתמונות/ סרטונים. 

לא תהיה לך או לצד שלישי מטעמך או שלא מטעמך, בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה, כל טענה/ דרישה/ תביעה/ פנייה כלפי דומינה קים.
10.2    יובהר כי לדומינה קים אין כל אחריות בגין החלטותיך או בחירתך לרכישת מוצר/ שירות באתר. יובהר ויודגש כי דומינה קים אינה אחראית ולא תהא אחראית לכל נזק/ הפסד כלשהו, בין ממוני ובין שלא ממוני, שייגרם לך או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהשימוש באתר.
10.3    יובהר ויודגש כי לדומינה קים לא תהא כל אחריות בגין שימוש בכרטיס האשראי. זאת לרבות אם המדובר בשימוש באשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס. כפי המובהר בסעיף 8.7, הסליקה כולה עוברת דרך חברת הסליקה  ולא ישירות מאתרה של דומינה קים.
10.4    יובהר כי דומינה קים לא תהא אחראית בגין כל תקלה אשר עלולה להיווצר באתר.  בלחיצה על כפתור ההסכמה הינך פוטר את דומינה קים מאחריות לכל נזק מכל סוג אשר עלול להיגרם לך או לצד שלישי, כתוצאה מפעילות באתר או תקלה טכנית באתר/ בחומרה/ בתוכנה וכו'.
10.5    יובהר כי בסמכותה הבלעדית של דומינה קים להחליט את משך פעילות האתר והפסקתו. במקרה הצורך אחריותה מוגבלת עד לתקרת הסכום ששולם בגין אותו חודש בלבד, בקיזוז הימים – זאת, כאמור, רק במידה והחליטה להפסיק את פעילות האתר לצמיתות. 
10.6    יובהר כי דומינה קים אינה מייצרת/ מייבאת אף מוצר מהמוצרים המפורסמים באתרה. לפיכך, לא תהא אחראית לכל נזק שעלול להיגרם או ייגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, לך או לצד שלישי מטעמך, בכל הקשור למוצרים המפורסמים באתר אותם רכשת, ואשר הינם מיוצרים על ידי צד ג' שהינו היצרן או היבואן. 
10.7    הגבלת האחריות, מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בשום מצב, לא תעלה על הסכום אשר שולם על ידך. 

11.    הדין החל:
11.1    יובהר ויודגש כי שימוש באתר אינו יוצר בשום צורה או אופן בין עכשווי ובין עתידי, ולא יתפרש, כשותפות/ מעין שותפות/ זכות כלשהי/ מיזם משותף/ סוכן/ דילר/ שלוח/ יחסי עובד מעביד וכו', בינך ובין מי מטעמך לבין דומינה קים או מי מטעמה בשום צורה או אופן. 
11.2    יובהר ויודגש כי השימוש באתר אינו מהווה בשום פנים ואופן ואינו מתיימר להווה ייעוץ או מעין ייעוץ וזאת באף תחום. 

11.3    תניית בוררות:
11.3.1    במקרה של מחלוקת הקשורה בינך ובין דומינה קים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין באמצעותך ובין באמצעות אחר, בין בינך ובין בגין צד ג' הקשור אליך, יופנה הדבר לפתחו של בורר. הצדדים יסכימו ביניהם על זהות הבורר, ויבחרו בורר אשר מבין בתחום.


11.3.2    יובהר כי תניית הבוררות חלה על החוזה כולו, אין נפקא מינה אם המדובר במחלוקת בין הצדדים שאינה קשורה לחוזה, או מחלוקת הקשורה לסעיף מסעיפי חוזה זה. 
11.3.3    יובהר כי סעיף זה, קרי ‎11.3, נתון לשינוי. במידה וטרם הרשמתך לאתר, אינך מסכים עם תניית בוררות זו, עליך לשלוח הודעה למייל הרשום באתר ולהודיע כי אינך מסכים לתניית הבוררות. במקרה כזה, לאחר ששלחת את ההודעה וקיבלת אישור להודעתך, אך ורק עליך בלבד, תחול תניית שיפוט. לפיה על חוזה זה וכל הקשור בו, בין במישרין ובין בעקיפין, במידה של מחלוקת עם דומינה קים, תהא סמכות השיפוט לבית המשפט הבלעדי בתל אביב.

12.    שיפוי:
12.1    בעצם שימושך באתר הינך מצהיר כי הינך מסכים לכל התנאים האמורים בתקנון זה. הינך מתחייב לציית לכל הוראות הדין ביניהם חוקים/ תקנות/ הוראות וכו' הקשורים לשימוש באתר. כמו כן הינך מתחייב לציית לכל סעיף מסעיפי תקנון זה, על תתי סעיפיו. במידה ותבחר לפעול נגד הוראת דין כלשהי, או נגד סעיף מסעיפי תקנון זה, והדבר עלול לגרום לנזק לדומינה קים, הינך מתחייב לשפות את דומינה קים בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום, הוצאה, שייגרמו לה. בין במישרין ובין בעקיפין. ובכללם פגיעה במוניטין, נזק ממוני ונזק שאינו ממוני, פגיעה כלכלית, מסחרית, ונזק מכל מין וסוג. בנוסף הינך מתחייב לשפות את דומינה קים בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפט שייגרמו לה, בגין כל טענה/ דרישה/ תביעה הנובעת בין במישרין ובים בעקיפין, בין על ידך ובין על ידי צד שלישי מטעמך, בעקבות הפרה כלשהי מטעמך. הפרת הוראת דין או הפרת סעיף מסעיפי התקנון, בין במעשה ובין במחדל. כדי להימנע מהאמור אנא ציית להוראות הדין ולתקנון. 

 

אני מצהיר כי הבנתי את התקנון ואת כל האמור בו, ובלחיצה על כפתור כניסה אני מסכים  לתנאי השירות באתר ולכל האמור בתקנון, וכל דבר מעתה ואילך חל עליי ועל אחריותי הבלעדית.

hiclipart.com (2).png
bottom of page